benshe首ye > 现qibiao > 白糖现qi图
日qi 11-27 12-06 12-15 12-24 01-02 01-11 01-20 01-29 02-07 02-16 02-24
现货jia格 5410.00 5403.33 5376.67 5403.33 5403.33 5390.00 5420.00 5406.67 5406.67 5413.33 5480.00
主力合约 5133 - 5051 5237 - 5214 5365 5224 - - 5444
最jin合约 5121 - 5077 5144 - 5142 5317 5181 - - 5398

日qi 11-27 12-06 12-15 12-24 01-02 01-11 01-20 01-29 02-07 02-16 02-24
基差lv 5.12% - 6.06% 3.08% - 3.27% 1.01% 3.38% - - 0.66%
zhu: 1、jie至 2021-02-24,白糖 180日平均基差lv为5.63%,90日平均基差lv为3.25%。
       2、基差lv = 主力基差/现货jia格 * 100%。
日qi 11-27 12-06 12-15 12-24 01-02 01-11 01-20 01-29 02-07 02-16 02-24
主力基差 277 - 325.67 166.33 - 176 55 182.67 - - 36
zhu: 1、从2020-11-27 至 2021-02-25qi间,白糖主力基差最大值为425.00,最小值为-29.67,平均值为174.06。
       2、主力基差 = 现货jia格 - 主力qi货jia格 = 主现qi差。
【免责声明】上海sheng意she信息服务有限gong司对sheng意she上刊登之所有信息,力争可靠、准确及quan面,但不对其精确xing及完zhengxing做出保证,仅供读者参kao。您于cijie受并承ren信lai任he信息所sheng之风xianyingzi行承担,sheng意she不承担任he责任。

现qi图